قبر اصفهاني

اصفهانيه ميميره. وصيت كرده بوده، روي قبرش مينويسن: درسته كه من مردم ولي مغازه هنوز بازه…