غضنفر میره آمریکا

غضنفر میره آمریکا،
یه زن خراب می‌بینه، میگه: چند؟
زنه میگه: پنج دلار همینجا،
ده دلار تو پارک، بیست دلار خونه، پنجاه دلار هتل!
غضنفر پنجاه دلار میده !
زنه با خوشحالی میگه: ای ول، هتل ؟
غضنفر میگه : نه !! ده بار همین جا‬