شیخی میان قومی رفت

روزی شیخی میان قومی رفت و گفت:
ای مردم، می خواهید به شما احکامی بیاموزم که در دنیا و آخرت سعادتمند شوید!؟
آن ها یک صدا گفتند: نه
گویند شیخ به سختی کیر شد و آن قوم سال ها به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند….