تخم مرغ

اصفهانیه به مهمونش میگه اگه گرسنه ای مرغ هست! بگم تخم کنه؟