اصول زندگی در ایران

1- نکنی میکننت 2- بکنی میکننت 3- بدی میکننت 4- ندی هم به زور میکننت 5.خلاصه همه یجورایی راست کردن که بکننت