نصف درآمدتان

نصف درآمدتان را صرف خرید لباس میکنید در حالی که در شیرین ترین لحظات عمرتان لخت هستید!!!