معلم سر كلاس ميگوزه

معلم سر كلاس ميگوزه براي اينكه ضايع نشه ميپرسه ساعت چنده؟
يكي از شاگردا ميگه: شما براي ساعت چند كوك كرده بودين؟