ماه عسل

يه روز، 2 تا مگس با هم ازدواج مي کنن. ماه عسل، مي رن گه خوري