سيبيلو

همانا لذتي كه در گفتن *سيبيلو* به يه دختر 18 ساله هست در دادن فحش خوار مادر نيست!!