نذری تو قزوین

میدونی تو قزوین ملت شب های جمعه چی نذری میدن؟؟؟… وازلین