قزوینی تو قم گم شد

یه قزوینی تو قم گم شد علما اعلام کردند تا پیدا شدن این لعنتی نماز را نشسته میخوانیم.