غذا رو لقمه لقمه ميكنه

بنده خدا از دندانپزشكي مياد خونه، غذا رو لقمه لقمه ميكنه تو باسنش، بهش ميگن: چيكار مي كني؟ ميگه: دكتر گفته: غذا رو با اون طرفت بخور