جسد صدام

سازمان ملل جسد صدام را برای عذاب بیشتر در بین شهدای قزوین دفن کرد