توليد پفک ممنوع شد

به دليل بي جنبه بودن قزوينيها توليد پفک حلقه اي ممنوع شد