از قزويني مي‌پرسن: آپانديس كجاست؟

از قزويني مي‌پرسن: آپانديس كجاست؟
قزويني ميگه: از باسن كه وارد بشي،
اولين بن بست، دست راست