گن جلوی زنتو بگیر

به رشتیه می گن جلوی زنتو بگیر. می گه : والا جلوشو هم که بگیرم از عقب می ده !