چقدر مهر کردی

به ترکه میگن زنتو چقدر مهر کردی: میگه مهر که نامزد بودیم، ابان وآذر خیلی کردم!!!