يه رشتيه ميره خونه

يه رشتيه ميره خونه، ميبينه يه نفر داره زنشو ميكنه.عصباني ميشه ميگه: درش بيار ،درش بيار.تا يارو در مياره ميگه: اه اه حالم به هم خورد ،بكن تو، بكن تو!!!!