عينكتو دربيار

زن به مرد (وسط سكس): عينكتو دربيار، پاهام زخم شد! چند دقيقه بعد، زن به مرد: عينكتو بزار، الان يه ربعه كه داري قالي رو ليس مي زني