عروسی لر

لره عروسی میکنه از حجله میاد بیرون دست خواهر زنشو میگره ببره تو!! پدر زنش میگه: اینو دیگه کجا می بری؟!! لره میگه 8 میلیون خرج عروسیم شده همتونو میـ…نم!!