راجبش تحقیق کردی؟

رشتیه زن می‌گیره. بهش میگن راجبش تحقیق کردی؟ میگه آره هرکی کرده راضیه