دختر رشتیه داشته تو خیابون می رفته

دختر رشتیه داشته تو خیابون می رفته پسره سینه هاشو می گیره .دختره می گه : تا 1000 می شمرم ول کردی که هیچ وگرنه جیغ می زنم