برای اولین بار سکس

پسر : بابا من برای اولین بار سکس رو تجربه کردم
پدر: آفرین پسرم , منو سر بلند کردی بشین برام تعریف کن
پسر : نمیتونم بشینم کونم درد میکنه!!