استاد دختره رو ميبره پای تخته

استاد دختره رو ميبره پای تخته ، ميگه
دستگاه تناسلی زن رو بكش دختره خجالت
می كشه سرشو می ندازه پايين ،‌ غضنفر داد
ميزنه ميگه : استاد داره تقلب می كنه