یارو دوست شو میبینه که کچل کرده

یارو دوست شو میبینه که کچل کرده

میگه به به مکه بودی ؟؟
زیارت قبول

میگه نه به مرگ بچه ام زندان بودم……