نصب تابلوی جدید سر در قزوین

نصب تابلوی جدید سر در قزوین

کعبه همین جاست …
کجا میروید؟؟