حالا اینا که میرن مکه

حالا اینا که میرن مکه بر میگردن شام که میدن ولیمه حساب میشه

یا پا تختی؟!!