ايشالا بري مكه

من يه سوْال دارم
الان اگه يكي به ادم بگه ايشالا بري مكه !! چي بايد جواب داد؟
الف- خودت بري مكه
ب- عمه ات بره مكه
ج- هفت جد و آبادت برن مكه
د- هر سه مورد