113

 يك نره خري زير تخته. ميگه: خانم جان، اين زير تخت چي كار ميكنه؟! زنش ‌ميگه: ‌زير تخت رو نمي دونم اما رو تخت

Leave a Reply