110

: با ايده جمله بساز، ميگه: ‌اين جمله سازي هم ما رو گاييده!!!

Leave a Reply