تركه ميره ميوه فروشي

تركه ميره ميوه فروشي ميگه: ‌آقا بي زحمت يه كيلو انگور بده. ‌فروشنده هم ازون آدمهاي مذهبي بوده، ميگه: نگو انگور، بگو …

دوست دختر غضنفر بهش ميگه

دوست دختر غضنفر بهش ميگه: اگه توجه كني ميبيني كه نگاهم باهات حرف ميزنه. غضنفر ميگه: اينقدر پلك نزن، صدات قطع و …

مواد بکار رفته در ساخت زن

مواد بکار رفته در ساخت زن: گوشت واستخوان 60 کیلو عشوه 40 خروار قر وفر 50 دور در دقیقه زبان14 متر توانایی …